Lịch phục vụ

Cán bộ, giảng viên và học viên sau đại học

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

616.8/PH.121 L
Phân loại bệnh quốc tế lầ thứ 10 (PLBQT - 10F) về các rối loạn tâm thần và hành vi
Geneva:Tổ chức y tế thế giới,1992
296 tr.;23 cm
Tâm thần,Phân loại bệnh,Rối loạn tâm thần

KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho đọc sinh viênTầng 1 DSCVB.000243 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho đọc sinh viênTầng 1 DSCVB.000244 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho đọc sinh viênTầng 1 DSCVB.000245 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Lên đầu trang