Lịch phục vụ

Lịch phục vụ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA THƯ VIỆN

1. Chức năng

   Thư viện có chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý của Trường thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu có trong Thư viện.

2. Nhiệm vụ

   Tham mưu giúp Ban Giám hiệu hoạch định chiến lược phát triển, xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động của thư viện; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin tư liệu, thư viện trong Trường;

   Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường;

   Thu nhận các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khoá luận, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên và các dạng tài liệu khác của Trường;

   Tiếp nhận các tài liệu biếu, tặng, tài trợ của các cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và thư viện, trung tâm thông tin khác; Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu;

   Xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; xây dựng các cơ sở dữ liệu;

   Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật;

   Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện;

   Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác;

   Tổ chức, quản lý cán bộ, tài sản theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;

   Bảo quản cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của thư viện; tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định;

   Thực hiện các báo cáo theo định kỳ và khi có yêu cầu; phối hợp với các đơn vị trong Trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ sáu, 24/03/2017 10:51:57

Các tin khác

Lên đầu trang