Lịch phục vụ

Lịch phục vụ

CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ngoài Ban Lãnh đạo, Thư viện có 05 phòng chức năng chính:

- Phòng Nghiệp vụ

- Phòng Đọc

- Phòng Giáo trình

- Phòng Đa phương tiện và thảo luận nhóm

- Phòng Tổng hợp

1. Phòng Nghiệp vụ: Thực hiện việc nghiên cứu thu thập, chọn lựa, bổ sung, xử lý tài liệu và xây dựng các hệ thống tra cứu tìm tin. Ngoài ra đây là nơi tiến hành làm thủ tục cần thiết cho bạn đọc khi mới nhập học.

Địa điểm: tại phòng tầng 1 – Tòa nhà thư viện.

2. Phòng Đọc: Gồm các loại tài liệu như Sách tiếng Việt và tiếng nước ngoài, báo, tạp chí, luận án, luận văn, đề tài nghiên cứu khoa học, các tạp chí y học trong nước và nước ngoài

Nhiệm vụ: Tổ chức, lưu trữ, bảo quản tài liệu và cung cấp cho bạn đọc những tài liệu cần thiết đọc tại chỗ

Tổ chức tài liệu:

- Sắp xếp tài liệu sách theo số Đăng ký cá biệt 

- Sắp xếp tài liệu báo, tạp chí theo môn loại.

Địa điểm: Tại tầng 1 tòa nhà Thư viện

3. Phòng Giáo trình: Loại tài liệu là sách Giáo trình được sắp xếp theo chuyên ngành y học.

Nhiệm vụ: Tổ chức, lưu trữ, bảo quản tài liệu và cung cấp cho bạn đọc mượn tài liệu về nhà theo thời gian quy định tại tầng 1.

4. Phòng Tổng hợp: Gồm các tài liệu là giáo trình, bài giảng, sách tham khảo chuyên ngành y học

Nhiệm vụ: Tổ chức, lưu trữ, bảo quản tài liệu và cung cấp cho bạn đọc là cán bộ, giảng viên, học viên trong nhà trường có nhu cầu nghiên cứu đọc và mượn tài liệu

Địa điểm: Tại tầng 1 tòa nhà Thư viện

5. Phòng Đa phương tiện và thảo luận nhóm: 

Thiết bị gồm các máy tính có nối mạng Internet phục vụ bạn đọc tra cứu trên phần mềm Thư viện, khai thác Internet; máy chiếu; bàn thảo luận nhóm được bố trí tại tầng 2 tòa nhà Thư viện

Thứ sáu, 24/03/2017 11:26:48

Các tin khác

Lên đầu trang